Normatives

Es recorda que totes les embarcacions han d'estar registrades a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per tenir el permís de navegabilitat.

 

Normativa Navegabilitat
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va sorgir ara fa 15 anys, com a l’empresa pública encarregada de planificar i gestionar el cicle integral de l’aigua a Catalunya.
L'Agència Catalana de l'Aigua es financia majoritàriament a través del cànon de l'aigua (que va entrar en vigor l’1 d’abril de l’any 2000), un impost de caire ambiental que s'aplica en el rebut de l'aigua o que l'Agència liquida directament a alguns usuaris específics.
Els ingressos que provenen del cànon de l’aigua i de la resta d'ingressos es destinen a garantir el bon funcionament de les instal•lacions del cicle de l’aigua, a l’explotació i construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals o altres infraestructures hidràuliques, a subvencions per a la millora de l’abastament i a dur a terme actuacions de vigilància, protecció i preservació del medi hídric.
Així, és imprescindible per navegar pel Riu Fluvià (inclòs dins la categoria d’aigües interiors) que cada embarcació compti amb la Declaració de Responsabilitat i hagi pagat el cànon corresponent.
En aquest cas, el Club Nàutic Sant Pere Pescador és l’intermediari entre els usuaris del Port i l’Agència Catalana de l’Aigua. Des d’aquí fem arribar a l’ACA,  totes les Declaracions de Responsabilitat junt amb l’import de cada cànon, per tal de facilitar i agilitzar els tràmits.
Tots aquells que han signat, pagat el cànon, presentat la declaració responsable i hagin estat autoritzats per l’ACA, podran portar a terme la navegació esportiva i d’esbarjo al rec Sirvent i al tram baix del riu Fluvià, al terme municipal de Sant Pere Pescador d’acord amb les següents indicacions:
1.    El titular d’aquesta sol•licitud haurà pagat el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic.
2.    El propietari de l’embarcació serà el responsable d’estar en disposició de la titulació necessària per al maneig d’aquesta així com de la corresponent pòlissa d’assegurança vigent.
3.    No podrà superar els 3 nusos de velocitat en la navegació pel riu Fluvià.
4.    Està prohibit l’ancoratge en tots els trams fluvials del riu Fluvià i rec Sirvent, a excepció de les zones i instal•lacions fixes establertes a aquest efecte, llevat que es tracti d’un amarratge puntual.
5.    No es permet navegar al marge dret de la reserva integral de l’Illa de Caramany.
6.    Està prohibida la navegació nocturna, excepte en casos expressament autoritzats.
7.    S’estableix com a mesura obligatòria el següent procediment de neteja i desinfecció de les embarcacions com a mesura preventiva de la propagació d’espècies invasores.
a.    Retirar les restes de vegetació en sortir de l’aigua.
b.    Assecar l’interior de l’embarcació.
c.    Netejar amb aigua clorada.”
8.    Queda prohibida la navegació de motos aquàtiques al tram vaig del Fluvià